Tên công trình: Làng mít Tomodachi
Năm hoàn thành : 2019
Đơn vị thiết kế: Văn phòng Kiến Trúc 1+1>2
Địa điểm: Làng Trầm Lăng, xã Đồng Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Decorbeton : Bê Tông BM

Tên công trình: Làng mít Tomodachi Năm hoàn thành : 2019 Đơn vị thiết kế: Văn phòng Kiến Trúc 1+1>2 Địa điểm: Làng Trầm Lăng, xã Đồng Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội Decorbeton : Bê Tông BM