LƯƠNG SƠN TRANG RESORT.

Địa chỉ: Thạch Thất Hà Nội.

Design :  KTS Nguyễn Thanh Tuấn

Terrazzo cảnh quan: BÊ TÔNG TRANG TRÍ BM

LƯƠNG SƠN TRANG RESORT. Địa chỉ: Thạch Thất Hà Nội. Design :  KTS Nguyễn Thanh Tuấn Terrazzo cảnh quan: BÊ TÔNG TRANG TRÍ BM

Từ khóa: BÊ TÔNG ĐÁ MÀI / ĐÁ MÀI / GRANITO / TERRAZZO